Αναισθησία, Αναισθησιολογία, Βασικές έννοιες, Ιατρική

Αναισθησία – Σκοπός

Αφού είδαμε πώς ορίζεται η αναισθησία, θα παραθέσουμε τι επιδιώκει ο αναισθησιολόγος με την αναισθησία.

Η αναισθησία, με την εφαρμογή στον ασθενή εξειδικευμένων ιατρικών τεχνικών, έχει σαν στόχο να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, τόσο για τον ασθενή, όσο και για αυτόν που την πραγματοποιεί, για την πραγματοποίηση σκοπούμενης ιατρικής επέμβασης, διαγνωστικής ή θεραπευτικής. Αυτό μεταφράζεται σε ασθενή ήρεμο, ακίνητο και χαλαρωμένο, με τις φυσιολογικές του λειτουργίες (αρτηριακή πίεση, καρδιακοί παλμοί, κυκλοφορία αίματος, αναπνευστική λειτουργία, παραγωγή ούρων, θερμοκρασία κλπ) εντός αυστηρών επιτρεπτών ορίων.

Πρώτιστο μέλημα του αναισθησιολόγου είναι η χορήγηση της αναισθησίας και η σχετιζόμενη ιατρική παρέμβαση να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τον ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες και συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας καθώς και τυχόν συνοδή φαρμακευτική αγωγή.
Ταυτόχρονα ο αναισθησιολόγος φροντίζει για την αναλγησία και άνεση του ασθενούς, ώστε η συνολική περιεγχειρητική εμπειρία να είναι όχι απλά ανώδυνη αλλά κατά το δυνατόν ευχάριστη.

Στη συνέχεια θα δούμε ποιές είναι οι επιλογές για την αναισθητοποίηση του ασθενούς.

 

Οι σκέψεις σας